นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการผลิตพืช และสาขาภูมิทัศน์ เข้าอบรมโครงการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หัวข้อเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน สถานประกอบการ บรรยายโดย วิทยากรจากบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุม