ผู้บริหาร และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร แต่งกายด้วยผ้าไทย ตามโครงการการแต่งกายผ้าไทย ตามวิถีไทย เพื่อสืบสานมรดกแห่งความเป็นไทย เมื่อวันศุ

กร์ที่ 10 มกราคม 2563