งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาการผลิตพืช เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยงานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2563 จำนวน 3 เรื่อง โดยผลงานเรื่อง อิทธิพลของชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ต่อการเกิดโรคราสนิมบนใบองุ่นไวน์สายพันธุ์ Shiraz ของ ดร.พราวมาส เจริญรักษ์ นายสุริยา สามลปาน น.ส. พัชรีวรรณ เชดนอก Mr. Seyha Khin ผศ.ดร.สวัสดิ์ พิมพ์สุวรรณ และ ผศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร. ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์ ได้รับรางวัลระดับดี ในการนำเสนอแบบโปสเตอร์