ศึกษาดูงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาสัตวศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ทางด้านการจัดการฟาร์มโคนมและการผลิตน้ำนมที่ทันสมัย อีกทั้งยังได้เข้าร่วมงานวันโคนมแห่งชาติ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ เป็นผู้ควบคุม