โครงการแต่งกายผ้าไทยตามวิถีไทย

ผู้บริหาร และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร แต่งกายด้วยผ้าไทย ตามโครงการการแต่งกายผ้าไทย ตามวิถีไทย เพื่อสืบสานมรดกแห่งความเป็นไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563