ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการ

ขอเชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมชมนิทรรศการ การนำเสนอผลงานปัญหาพิเศษภาคโปสเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 ณ อาคารโภชนาคาร ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 13.00 น.