โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน Smart Farm

ผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมต้อนรับ คณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศึกษาดูงาน Smart Farm ตามหลักสูตรฝึกอบรมและศึกษาดูงานในหลักสูตร Smart Agriculture Technologies & Practices for Adaptation of Climate Change ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากร สาธารณรัฐอิสลามบังคลาเทศ จำนวน 13 คน เพื่อศึกษาเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ สร้างองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)