งานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 26

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 26 เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวไทย และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมให้ดำรงสืบไป โดยในช่วงเช้า มีกิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์บายศรีปากชาม การประดิษฐ์ธงตะขาบ การประดิษฐ์เครื่องแขวน (แบบวิมานแท่น) การทำขนมครกเบญจรงค์ การตอบปัญหาเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมทางการเกษตร การปั้นดินเหนียวเล่าเรื่อง และการฝัดข้าวลีลา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)