งาน 85 ปี เกษตรทุ่งรังสิต และสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 26

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดงาน 85 ปี เกษตรทุ่งรังสิต และสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 26 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยให้ดำรงสืบไป และให้อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในหมู่คณะ โดยในช่วงค่ำ มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าดีเด่น มอบทุนการศึกษา กิจกรรมมุทิตาจิต กิจกรรมการประกวดธิดาผ้าไทย และกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งลิปซิงก์คอนเทสท์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)