นำเสนอผลงานปัญหาพิเศษภาคโปสเตอร์

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดนิทรรศการ Food Science นำเสนอผลงานปัญหาพิเศษภาคโปสเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารโภชนาคาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร