ผลิตสบู่นมแพะ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสัตวศาสตร์ ฝึกทักษะการผลิตสบู่น้ำนมแพะ เพื่อทราบถึงขั้นตอนและวิธีการการผลิตสบู่น้ำนมแพะที่ถูกต้อง ในรายวิชาการผลิตแพะและแกะ ผู้สอนโดย อาจารย์ชาติชาย โยเหลา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)