รับฟังบรรยายเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมรับฟังบรรยายเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในหัวข้อ การเขียนจดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์ การเขียนประวัติ และการกรอกใบสมัครภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ โดยมี ดร.รินทร์ฤดี พลายเพ็ชร จากบริษัท KWE-Kintetsu World Express (Thailand) Co.,Ltd. เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี