ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เชื่อมโยงกับนโยบายยุทธศาสตร์ มหาวิยาลัย เพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์และพันธกิจอื่นๆ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี