โครงการการแต่งกายผ้าไทย ตามวิถีไทย

ผู้บริหาร และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร แต่งกายด้วยผ้าไทย ตามโครงการการแต่งกายผ้าไทย ตามวิถีไทย เพื่อสืบสานมรดกแห่งความเป็นไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะเโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี