ศึกษาดูงานคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าศึกษาดูงาน ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร เป็นผู้ควบคุม