โครงการการแต่งกายผ้าไทยตามวิถีไทย

ผู้บริหารและบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร แต่งกายด้วยผ้าไทย ตามโครงการการแต่งกายผ้าไทย ตามวิถีไทย เพื่อสืบสานมรดกแห่งความเป็นไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี