วิชาทักษะพื้นฐานช่าง

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ชั้นปีที่ 1 ฝึกปฏิบัติในรายวิชาทักษะพื้นฐานช่าง สอนโดย อาจารย์ดนุพล มากผ่อง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร