การดูแลรักษางานภูมิทัศน์

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สอบสมรรถนะในรายวิชาการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้สอนโดย ผศ.อรัญญา ภู่รอด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร