สอบสมรรถนะการผลิตและเลือกพืชพรรณในงานภูมิทัศน์

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สอบสมรรถนะการผลิตและเลือกพืชพรรณในงานภูมิทัศน์ ประกอบรายวิชาการเลือกใช้วัสดุพืชพรรณ ปฐพีวิทยาฯ และการขยายพันธุ์พืช เพื่อฝึกและประเมินผลนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการเพาะชำต้นไม้ในอนาคต เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร