วิชาหลักการออกแบบสถาปัตยกรรม

นักศึกษาชั้นปีที่​2 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ฝึกทักษะทำโมเดลแบบต่างๆ เพื่อประกอบรายวิชาหลักการออกแบบสถาปัตยกรรม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร