ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ ที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี