ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สอบสัมภาษณ์วันที่ 17 เมษายน 2563 ณ ห้องผู้ช่วยคณบดีชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เวลา 09.00 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดาวน์โหลด