สอบสมรรถนะการเตรียมบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาประมง สอบสมรรถนะการเตรียมบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ควบคุมการสอบโดย ผศ.สมิง จำปาศรี ผศ.จิราพร กุลคำ และอาจารย์สงบ ศรีเมือง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร