ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และมหาวิทยาลัยในกำกับ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร