ส่งมอบเครื่องบีบเจลอัตโนมัติ และน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19

ทีมบริการวิชาการแก่สังคม นำทีมโดย ผศ.อำนวย เรืองวารี ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ และทีมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีส่งมอบสื่อความรู้เพื่อบริการวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงาน เครื่องบีบเจลอัตโนมัติ และน้ำยาฆ่าเชื้อcovid-19 ไปมอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา โดยมีรองปลัด และบุคลากรของอบต. เป็นผู้รับมอบสิ่งของ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา