การออกทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าแก่ชุมชน

การออกทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าแก่ชุมชน โดย สพ.ญ.พชรธร สิมกิ่ง และ น.สพ.สินสมุทร แซ่โง้ว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในโครงการจัดทำสื่อให้ความรู้เพื่อบริการวิชาการแก่ประชาชน และหน่วยงานในพื้นที่ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า