รายวิชาปัญหาพิเศษ

ผลงานสอบจบรายวิชาปัญหาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 ของ นายศิลป์ สายทิพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”โครงการรออกเเบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย คุณกิตติชัย ตรีรัตน์วิชชา” อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์บุญญาพร บุญศรี