โครงการ New Gen Hug บ้านเกิด

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดทำโครงการ “New Gen Hug บ้านเกิด”

เพื่อค้นหาทายาทเกษตรกรและคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดีย เชื่อมั่นในวิถีเกษตรสร้างสรรค์ เข้ามาร่วมคิด ร่วมสร้างธุรกิจชุมชนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรและต่อยอดสู่ธุรกิจในชุมชน

การแข่งขันสามารถเลือกได้ทั้งประเภท

  • เกษตรกรรมยั่งยืน
  • เกษตรเทคโนโลยี
  • เกษตรแปรรูป
  • เกษตรท่องเที่ยวชุมชน 

ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษา บุคคลทั่วไป เกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจุชมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สถาบันการเงินประชาชน และสหกรณ์การเกษตรที่มีอายุ 17 – 45 ปี เลือกสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม (3-5 คน) โดยมีรางวัลรวมกว่า 5 ล้านบาท

ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 กรกฎาคม 2563 www.newgenhugbaankerd.com 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page : New Gen Hug บ้านเกิด Line Official : BAAC Family

เป้าหมายผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 10,000 คน