ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต