นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ออกสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ออกสหกิจศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการณ์อย่างมีระบบ ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์โดยตรงจากสถานประกอบการ เสมือนเป็นพนักงานในบริษัทนั้นๆ ระยะเวลาฝึกปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 1/2563 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 30 กันยายน 2563