โครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมการประกวดจัดการความรู้ ในโครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยง ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 2 โดยมี ดร.พีรพงศ์ งามนิคม ตัวแทนจากฝ่ายวิชาการของคณะ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 การจัดการความรู้ในประเด็น การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบ Smart teacher model สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ มทร.ธัญบุรี