ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบประเมิน 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) ครั้งที่ 3/2563 และพิจารณาเสนอข้อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี