ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร