ปัญหาพิเศษการเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรม

ผลงานปัญหาพิเศษการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดนางรมฮังการี และเห็ดนางรมเทา ของนักศึกษาสาขาการผลิตพืช โดยการทดสอบระบบพ่นหมอกกับการผลิตเห็ดสกุลนางรม โดยมี ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์ และดร.พราวมาส เจริญรักษ์ เป็นที่ปรึกษาร่วม ณ แผนกเพาะเห็ด สาขาการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร และผลผลิตที่ได้จะนำส่งร้าน Rmutt Farm Shop เพื่อจัดจำหน่ายต่อไป