พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล

ผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี