คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุน

(ข้าราชการพลเรือน /พนักงานมหาวิทยาลัย /พนักงานราชการ /ลูกจ้างประจำ /ลูกจ้างชั่วคราว)

ครั้งที่ 2 (รอบการประเมิน 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563)

เพื่อเลื่อนค่าจ้าง และประเมินการปฏิบัติงาน

ณ 1 ตุลาคม 2563

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน

 • ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว (ประจำสำนักงาน/ประจำสาขาวิชา) (รับได้ที่แผนกทรัพยากรบุคคล)
 • ข้าราชการพลเรือน  คณะจึงขอกำหนดให้ข้าราชการพลเรือน (สายสนับสนุน) ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้
  ฉบับที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  (ร้อยละ 70) ประกอบด้วย 2 ส่วน
 • แบบประเมินข้าราชการพลเรือน สายสนับสนุน (แบบ ป.ผ.) (50 คะแนน) ดาวน์โหลด
 • ผลงานตามยุทศาสตร์(20 คะแนน) ดาวน์โหลด
  ฉบับที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ 30)    (แบบ ปพ.)  ดาวน์โหลด
  ฉบับที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.)  ดาวน์โหลด
 • พนักงานมหาวิทยาลัย คณะจึงขอกำหนดให้ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้
  ฉบับที่ 1. 
  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  (ร้อยละ 70) ประกอบด้วย 2 ส่วน
 • แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ป.ผ.) (50 คะแนน)  จำนวน 4 ชุด ดาวน์โหลด
 • ผลงานตามยุทธศาสตร์(20 คะแนน) ดาวน์โหลด                                                                     ฉบับที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ 30)  (แบบ ปพ.)  ดาวน์โหลด
  ฉบับที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.) ดาวน์โหลด
 • พนักงานราชการ  ดาวน์โหลด  จำนวน 4 ชุด  (หัวหน้ากลุ่มงาน /รองคณบดี/หัวหน้าสำนักงาน/คณบดี)

จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน  ดาวน์โหลด
  – ข้าราชการพลเรือน 
  – พนักงานมหาวิทยาลัย 
  – พนักงานราชการ
  – ลูกจ้างประจำ ระดับ 3 ขึ้นไป 

หมายเหตุ   นำส่งเอกสาร  ตามกำหนดดังนี้  (พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน)

– ประธานหลักสูตร/หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน                 ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563

– หัวหน้าสาขาวิชา                                                      ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2563

– หัวหน้าสำนักงานคณบดี                                            ภายในวันที่ 1 กันยายน 2563

– รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา                                  ภายในวันที่ 4 กันยายน 2563

– รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย                                   ภายในวันที่ 11 กันยายน 2563

– รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน                               ภายในวันที่  18 กันยายน 2563

– รวบรวมเสนอคณบดี                                                 ภายในวันที่ 25 กันยายน 2563

– นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน

***แจ้งให้เตรียมพร้อมรับการประเมิน ในเดือนมีนาคม และสิงหาคม ของทุกปี***