ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาประมง

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ผศ.ดร.เมธี แก้วเนิน ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานกรรมการและคณะ เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาประมง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร