ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการและคณะ เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร