ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร