ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ผศ.ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานกรรมการและคณะ เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร