บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

คณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พร้อมด้วย นายชาตรี ปันดอนตอง ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ณ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง