ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย

บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร แต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย ทุกวันศุกร์ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสำคัญของชาติ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร