วิชาองค์ประกอบและหลักการออกแบบภูมิทัศน์

ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในรายวิชาองค์ประกอบและหลักการออกแบบภูมิทัศน์
อาจารย์ผูู้สอน อาจารย์ดนุพล มากผ่อง และอาจารย์ชนกนันท์ ปิ่นตบแต่ง