งานประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณัฐพร เกตุสุวรรณ และน.ส.จุฑาทิพย์ ชาวไว นักศึกษาสาขาการผลิตพืช ได้รับรางวัลชมเชย ในการนำเสนอภาคโปสเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร เรื่อง ผลของการพ่นน้ำหมักชีวภาพจากเศษเห็ด และแทคทีเรียปฏิปักษ์ต่อผลผลิตของเห็ดฟางที่เพาะแบบกองเตี้ย โดยมี ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่งวัชรินทร์รัตน์ และดร.พราวมาส เจริญรักษ์ เป็นที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก