รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับศึกษาปริญญาโท

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 ต.ค. 2563

อ่านรายละเอียด : https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=6960