ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย

ผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร แต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย ทุกวันศุกร์ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสำคัญของชาติ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร