โรงเรียนสายปัญญารังสิต เข้าศึกษาดูงาน

คณาจารย์ สาขาวิชาการผลิตพืช ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสายปัญญารังสิต เข้าศึกษาดูงาน เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ โดยมี ผศ.จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล และอาจารย์ปิยะภรณ์ จิตรเอก เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)