ศึกษาดูงานศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อาจารย์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสายปัญญารังสิต เข้าศึกษาดูงานศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการแหล่งเรียนรู้ศูนย์พฤกษศาสตร์สู่เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)