รายวิชาคุณภาพน้ำทางประมง

นักศึกษาสาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฝึกปฏิบัติโดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มฝึกใช้เครื่องมือในการเก็บตัวอย่างน้ำ และตัวอย่างดิน ในรายวิชาคุณภาพน้ำทางประมง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร