ประชุมอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการดำเนินงานภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคาร 70 ปีเกษตรปทุมธานี